Działalność

  • W początkowym okresie swojej działalności Fundacja podjęła działania w celu przyspieszenia budowy tamy na wypływającej z jeziora rzece Ośwince. Grobla wybudowana w 1994 r. dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Suwałkach, Fundacji Zielone Płuca Polski i Fundacji Jeziora Oświn z dotacji Ekofunduszu pomogła w prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej na jeziorze (podniesienie poziomu wody o ok. 1 m). Polepszyło to warunki bytowania gnieżdżącego tu ptactwa wodno-błotnego.

IMGP3510 (Medium)

  • Kolejne działania Fundacji zmierzały do powstrzymania sukcesji terenów bezpośrednio przylegających do rezerwatu. Prowadzona jest w tym celu ścisła współpraca z Towarzystwem przyrodniczym „Bocian” w ramach której rokrocznie od kilku lat prowadzimy w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie usuwanie głogów (przez ostatnie lata wyasygnowaliśmy na ten cel ok. 31 000 zł).
  • Przez szereg lat Fundacja dzierżawiła od Nadleśnictwa Borki w Kruklankach obszary porolne rezerwatu włączone w jego skład w 2004 roku, kształtując ich krajobrazowy charakter zgodnie z zaleceniami WKP.
  • Fundacja prowadziła także wykup gruntów przylegających do rezerwatu w celu poszerzenia jego obszaru. W 1994 r. z dotacji EkoFunduszu wykupiono 28 ha gruntów po stronie suwalskiej, następnie prowadzony był wykup gruntów znajdujących się na terenie dawnego województwa olsztyńskiego.
  • W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie, według zaleceń Pracowni Rybactwa Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Giżycku, Fundacja od wielu lat prowadzi interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn. W latach 2006-2007 IRŚ przeprowadza na zlecenie Fundacji badania ichtiologiczne pozwalające poznać strukturę ichtiofauny zamieszkującej jezioro, oraz obecną sytuację raka błotnego (pokrywamy koszty badań w wysokości ok. 16 000 zł). Badania te są kontynuacją badań prowadzonych przez UW-M w latach poprzednich także na zlecenie Fundacji.
  • W 2004 roku w rezerwacie prowadzone były badania entomologiczne które zaowocowały wykazaniem z terenu rezerwatu 332 gatunków chrząszczy z 63 rodzin. Ponad 90 gatunków to taksony nie wykazywane wcześniej z terenu Warmii i Mazur. Poznano też sytuację Pachnicy dębowej gatunku z listy Natura 2000 i dane te zostały obecnie wykorzystane przez Lasy Państwowe przy opracowywaniu rozsiedlenia tego rzadkiego chrząszcza w RDLP Białystok. Do chwili obecnej w ramach studium biocenotyczno-faunistycznego prowadzony jest monitoring entomofauny.
  • W ciągu wielu lat obserwacji i badań ornitofauny Fundacja posiadła olbrzymią wiedzę na temat obecnego rozsiedlenia i trendów migracyjnych ptaków.
  • Braliśmy czynny udział przy pracach nad poszerzeniem rezerwatu w 2004 roku i obecne jego granice to również wiedza i determinacja członków Fundacji.
  • W lipcu 2006 roku utworzyliśmy biuro Fundacji w Węgorzewie co spotkało się z życzliwym przyjęciem przez lokalne władze samorządowe i usprawniło działalność.